Gebruikersaccount

Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
Maximum file size: 1 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Foto's groter dan 1024x768 pixels zullen worden geschaald
Maximum file size: 1 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Foto's groter dan 1024x768 pixels zullen worden geschaald
Maximum file size: 1 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Foto's groter dan 1024x768 pixels zullen worden geschaald
Algemene informatie
Formaat: 18/10/2017
Locatie
Tel.: Order
Publieke info
Deze informatie zal zichtbaar worden gemaakt op de site bij het aanmaken van vraag-en-aanbod items.
E-mailadres: Order
Tel.: Order
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden torekes - Gebruikers

laatste revisie: 8/09/2015

In dit document zijn de algemene voorwaarden van de Torekes beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met de Torekes en het gebruik dat u maakt van de torekes. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en op te slaan of af te drukken, zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:

  1. Torekes: voor de duur van het project ondergebracht bij de Samenlevingsopbouw Gent vzw met uitgesloten aansprakelijkheid:
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan.
  3. Website: de website die te vinden is via www.torekes.be en de app die terug te vinden is de appstore of android.
  4. Torekes: de munten die u kan verdienen, krijgen, sparen en kunt inwisselen.
  5. Verzilverpartners: door het project aangewezen organisaties waar u uw Torekes kunt inruilen (verzilveren) voor bepaalde producten of diensten.

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit en op ieder gebruik dat u maakt van de Website en de app. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als u deze schriftelijk heeft afgesproken.

2. Inhoud van de Overeenkomst

2.1. Torekes biedt op de Website een platform aan waarop u (onder meer) diensten op het gebied van burenzorg en sociaal welzijn kunt vragen en aanbieden in ruil voor Torekes

2.2. U en andere gebruikers kunnen op de Website diensten aanbieden en vragen aan andere gebruikers en Torekes verdienen en besteden. Daarnaast kunt u op de Website zien hoe u Torekes kan verdienen door bepaalde diensten te verlenen in de wijk.

3. Aanmelding en gebruik op de Website

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Website moet u zich aan melden via het registratieformulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit registratieformulier sluit u een Overeenkomst met Torekes, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.

3.2. U bent verplicht om bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in uw account als uw gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam, voor iemand anders dan uzelf (tenzij u daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon) of om meer dan één account per persoon aan te maken.

3.3. U mag zich alleen aanmelden op de Website indien u 16 jaar of ouder bent. Verder mag u zich alleen registreren als u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bedrijven en eenmanszaken zich niet als eindgebruiker mogen aanmelden, tenzij daarvoor door Torekes aparte schriftelijke toestemming is gegeven.

3.4. Bij aanmelding op de Website kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Uw inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mag u niet verstrekken aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van uw account. Torekes mag er vanuit gaan dat indien er gebruik wordt gemaakt van uw account, u dit zelf heeft gedaan. Als u denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of Torekes hierover te informeren. Torekes kan dan passende maatregelen nemen.

3.5. Torekes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van uw account, tenzij het misbruik van uw account expliciet aan Torekes te wijten is.

3.6. Uw account op de Website is persoonlijk en u mag deze dan ook niet overdragen (zoals bijvoorbeeld verkopen of geven) aan een ander of een ander van uw account gebruik laten maken.

3.7. Torekes heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren (bijvoorbeeld als u eerder misbruik heeft gemaakt van de Website).

4. Vragen en aanbieden van diensten, overeenkomsten aangaan via de Website

4.1. Indien u via de Website een dienst vraagt of aanbiedt, dan bent u verplicht om andere gebruikers of partners alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om in te kunnen gaan op uw vraag of uw aanbod.

4.2. De diensten die u vraagt of aanbiedt via de Website moeten betrekking hebben op het verkrijgen of verlenen van burenzorg. U mag dus geen andere diensten of producten aanbieden op de Website.

4.3. Indien u ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker, partner, of omruilpunt, dan komt er een overeenkomst tussen u en deze andere gebruiker, partner of omruilpunt tot stand. Torekes is geen partij bij de overeenkomst die u sluit of de afspraak die u maakt met andere gebruikers van de Website, andere gebruiker, partner of omruilpunt en heeft niet de mogelijkheid om de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten te controleren of te sturen.

4.4. Dit houdt in dat u zich aan de afspraken die u met deze partij maakt moet houden en dat u de dienstverlening voor uw eigen rekening en risico uitvoert. U bent zelf verantwoordelijk om in overleg met de andere gebruiker, partner of omruilpunt bijvoorbeeld af te spreken welke diensten er precies verleend zullen worden, voor welke duur en wanneer de betaling met de Torekes zal plaatsvinden. Ook afspraken over bijvoorbeeld klachten en/of garanties moet u onderling afstemmen met andere gebruiker, partner of omruilpunt waarmee u de afspraak heeft gemaakt. Houdt u er rekening mee dat partnerers of omruilpunten hun eigen algemene voorwaarden kunnen hanteren, die van toepassing kunnen zijn op de overeenkomst die u met deze partijen sluit. U bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

4.5. Bij het vaststellen van de prijs voor de diensten moet u rekening houden met de waarde van de Torekes, zoals beschreven in de spelregels op de Website. Betaling voor de diensten die via de Website worden gevraagd of aangeboden, mag alleen maar plaatsvinden met Torekes en alleen tegen de op de Website omschreven waarde van de Torekes. U mag geen diensten aanbieden waarvoor met Euro of andere middelen moet worden betaald. Wel mag u uw diensten gratis aanbieden.

5. Verdienen en inwisselen van Torekes

5.1. U kunt op verschillende manieren Torekes verkrijgen:

  1. door een dienst te verlenen aan andere gebruikers;
  2. door een dienst te verlenen aan een parnterorganisatie

5.2. Meer informatie over de wijze waarop u Torekes kunt verdienen en welke verdere mogelijkheden u heeft om gebruik te maken van de Torekes kunt u vinden op de Website. Torekes heeft het recht om de manier waarop u Torekes kunt verdienen en besteden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Torekes zal proberen u daar van te voren van op de hoogte stellen via een mededeling op de Website, via een e-mail of via haar nieuwsbrief.

5.3. Via uw account op de Website en de TorekesApp kunt u inzien hoeveel Torekes u op dit moment heeft gespaard, kunt u betalingen met de Torekes verrichten, kunt u Torekes uitgeven en Toreks doneren aan andere gebruikers.

5.4. Het is niet mogelijk om een negatief aantal Torekes te hebben. U kunt dus niet “in het rood staan”.

6. Omruilen van Toreks

6.1. Torekes biedt de mogelijkheid om Torekes om te ruilen bij bepaalde omruilpartners. Het verzilveren van Torekes is daarbij aan bepaalde voorwaarden gebonden zoals gecommuniceerd wordt via de Website.

6.2. Torekes is in geen enkel geval gehouden om u geld of andere middelen uit te betalen in ruil voor uw Torekes en u mag Torekes niet verkopen.

7. Onterechte transacties

7.1. Indien u van mening bent dat er een onterechte transactie heeft plaatsgevonden via uw account, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan Torekes. U moet onterechte transacties altijd uiterlijk binnen zeven dagen nadat u daar op de hoogte van bent geraakt en uiterlijk binnen twee] weken na de transactie aan Torekes melden. Torekes zal in dat geval proberen te achterhalen of er inderdaad sprake is van een onterechte overschrijving van Torekes. Torekes heeft niet de verplichting om zelfstandig toezicht te houden op de transacties die via uw account worden gedaan of om nog onderzoek naar de transactie te verrichten als u onterechte transacties niet tijdig meldt aan Torekes. U moet dus zelf regelmatig de transacties op uw account controleren.

7.2. Indien Torekes vermoedt dat een transactie onterecht heeft plaatsgevonden of er sprake is van misbruik of fraude, dan heeft Torekes het recht om, naar haar eigen inzicht, een saldo te bevriezen of, als vast staat dat er sprake is van een onterechte transactie, de transactie ongedaan te maken.

7.3. Als Torekes een transactie die u heeft gedaan stopt of ongedaan maakt, dan zal zij altijd van te voren contact met u opnemen en u de mogelijkheid geven om te reageren op het vermoeden dat er sprake is van een onterechte transactie.

8. Spelregels en informatie op de website

8.1. Het is niet toegestaan om informatie op de Website te plaatsen die gewelddadig, intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten of privacy van anderen en/of die op een andere manier in strijd is met de wet of regelgeving. Ook het opnemen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie is niet toegestaan.

8.2. U mag op uw account geen commerciële informatie plaatsen, zoals bijvoorbeeld reclames of aanprijzingen van uw eigen of iemand anders producten, diensten en/of website, behalve de diensten die u in ruil voor Torekes via de Website aanbiedt aan andere gebruikers.

8.3. Het verspreiden van spam, virussen of andere schadelijke software of technologie via de Website, het proberen te verkrijgen van login-gegevens van andere gebruikers van de Website, het blokkeren van de toegang naar de Website, het uitvoeren of bewerkstelligen van frauduleuze transacties of het op andere manier aantasten van de belangen van Torekes, omruilpartners of van andere gebruikers van de Website is niet toegestaan.

8.4. U mag via de Website of indien u diensten verricht voor andere gebruikers of partners geen medische adviezen geven. Bovendien begrijpt u dat de Website en/of diensten die worden aangeboden via de Website nooit een vervanging zijn voor het vragen van professioneel medisch advies, diagnose, bijstand of behandeling. Alle beslissingen die u neemt op basis van adviezen van andere gebruikers zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.

8.5. Op de Website zijn verdere spelregels opgenomen waar u zich aan moet houden bij het gebruikmaken van de Website en die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst die u sluit met Torekes. Torekes heeft het recht om de spelregels op de Website van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de spelregels en informatie op de Website en de informatie in deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de regels uit de Algemene Voorwaarden voor.

8.6. U bent zelf verantwoordelijk voor het beslissen of u bepaalde informatie en/of afbeeldingen op de Website wilt plaatsen en begrijpt dat het mogelijk is dat anderen in dat geval uw informatie zullen gebruiken, kopiëren of verder verspreiden. In uw account kunt u uw informatie bewerken. Torekes is niet aansprakelijk voor inbreuken door derden op uw intellectuele eigendomsrechten en/of ander misbruik van uw informatie.

8.7. Torekes doet haar uiterste best om alleen correcte informatie op de Website te plaatsen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onjuistheden op de Website. Torekes heeft altijd het recht om de informatie op de Website te wijzigen of om het uiterlijk en de inhoud van de Website te wijzigen. Indien een wijziging van de Website een belangrijke aanpassing van de mogelijkheden en functionaliteiten op de Website inhoudt, dan zal Torekes proberen u daarvan van te voren op de hoogte te stellen.

8.8. De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houdt u er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacybepalingen kunnen hebben. Torekes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.

9. Duur van de overeenkomst, blokkering en verwijdering van informatie en uw account

9.1. Indien u een account aanmaakt, dan sluit u een overeenkomst met Torekes voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met Torekes beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Neem hiervoor contact op Torekes via info@torekes.be

9.2. Torekes heeft het recht alle informatie die u op de Website plaatst en die in strijd is met de Algemene Voorwaarden onmiddellijk te verwijderen.

9.3. Indien Torekes van mening is dat u herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden en/of de spelregels die te vinden zijn op de Website, heeft Torekes het recht om naar eigen inzicht uw account ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen. Indien Torekes het voornemen heeft uw account te verwijderen, dan zal Torekes daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om daarop te reageren.

9.4. Indien u uw account langer dan 12 maanden niet gebruikt, dan heeft Torekes het recht om uw account te verwijderen. Voordat Torekes tot verwijdering van uw account over gaat, zal zij u daarvan altijd op de hoogte stellen. U heeft daarna de mogelijkheid om binnen een door Torekes bepaalde termijn nog in te loggen op uw account. Doet u dat niet, dan zal uw account worden verwijderd.

9.5. Torekes heeft altijd het recht om de Website te staken. Voordat Torekes zal overgaan tot het staken van de Website, zal zij proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Torekes is niet aansprakelijk voor enige schade die bij u ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

9.6. Torekes is in geen geval gehouden om u een vergoeding te betalen indien uw account wordt verwijderd, ook niet als u nog Torekes op uw account had staan. Indien u zelf bij Torekes aanvraagt uw account te verwijderen, dan kunt u alvorens de verwijdering van uw account er voor kiezen uw Torekes te doneren aan iemand anders, tenzij u op het moment dat u uw account verwijdert, nog Torekes moet ontvangen. In dat geval worden de torekes teruggestort.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Torekes voor alle schade die u lijdt in verband met de overeenkomst die u sluit met Torekes en/of het gebruik van de Website, is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Torekes daarvoor uitkeert.

10.2. Torekes biedt u alleen een Website aan voor het aanbieden en vragen van diensten in ruil voor Torekes. Torekes is niet betrokken bij het aanbod en de diensten die worden aangeboden via de website en heeft daar geen controle op. Torekes is dan ook niet gebonden aan de afspraken die u maakt met andere gebruikers, met partners en/of omruilpunten. Torekes kan niet aansprakelijk worden gehouden als één van deze partijen de overeenkomst die zij met u sluiten niet nakomt of op een andere manier schade veroorzaken bij u.

10.3. Torekes houdt geen toezicht op de berichten die u zelf of andere gebruikers op de Website plaatsen. Torekes kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, informatie of reacties die andere gebruikers op de Website plaatsen. Wel heeft Torekes een klachtenprocedure voor zulke gevallen (zie artikel 12van deze Algemene Voorwaarden).

10.4. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle berichten en andere informatie die u op de Website plaatst en bent zelf aansprakelijk voor alle schade die Torekes of anderen daardoor lijden.

11. Klachten over de inhoud van de Website

11.1. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de Website in strijd is met uw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of uw intellectuele eigendomsrechten daarin worden geschonden), dan kunt u daarover een klacht indienen via de op de Website vermelde contactgegevens.

11.2. Indien er een klacht wordt ingediend over informatie die u of een andere gebruiker heeft geplaatst dan wordt u of deze andere gebruiker in de gelegenheid gesteld om binnen een door Torekes bepaalde termijn op de klacht te reageren. Als Torekes van mening is dat de informatie kennelijk (oftewel duidelijk) onrechtmatig is, dan zal zij deze verwijderen van de Website.

11.3. Indien Torekes meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die u op de Website heeft geplaatst, dan kan dit leiden tot verwijdering van uw account (zie artikel 10).

12. Privacy en persoonsgegevens

12.1. Torekes gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy statement, welke hieronder te vinden is.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Torekes, gebruikers, partners en omruilpunten. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van Torekes, de gebruiker, Verzilverpartner of Beloningspartner mag kopiëren of openbaar maken, behalve als dit wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de Torekes of de desbetreffende gebruiker, Verzilverpartner of Beloningspartner.

13.2. Indien u zelf informatie, foto’s of teksten op de Website plaatst, dan garandeert u dat u het recht en/of toestemming heeft om deze informatie op de Website te plaatsen. U geeft in dat geval Torekes kosteloos het recht om deze informatie te publiceren op de Website, op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die Torekes met u heeft uit te voeren, back ups te maken of het bijhouden van de administratie van Torekes.

13.3. U vrijwaart Torekes van en zal Torekes schadeloosstellen voor alle schade die zij lijdt en alle kosten die zij moet maken in verband met aanspraken van anderen die gebaseerd zijn op de stelling dat de door u op de Website geplaatste informatie (intellectuele eigendoms)rechten schendt en/of op een andere manier onrechtmatig is.

14. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

14.1. Torekes heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden zal Torekes u altijd ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail.

14.2. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst met Torekes beëindigen door een bericht met verzoek tot verwijderen van de account en met vermelding van uw gebruikersnaam te sturen naar info@torekes.be.

14.3. Indien u voor het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden geen verzoek tot verwijderen van uw account heeft ingediend, dan gaat u akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden op de overeenkomst die u heeft met Torekes van toepassing.

15. Overige bepalingen

15.1. Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan. Partijen (Torekes en u) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van de algemene voorwaarden is afgesproken.

15.2. Torekes heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u sluit, zonder dat ze daarvoor uw toestemming hoeft te vragen. Torekes kan bijvoorbeeld een derde partij inschakelen voor het verwerken van de betalingen (met Torekes) die u via de Website uitvoert.

15.3. Torekes heeft het recht om de overeenkomst die zij met u sluit of de Website over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.

15.4. Op de overeenkomst die u sluit met Torekes, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is het Belgisch recht van toepassing.

16. Privacy Statement

Torekes hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Torekes verwerkt, op welke manier en voor welke doeleinden. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens


Torekes verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website) verstrekt aan Torekes, tenzij anders is aangegeven in dit privacy statement.

Als u zich registreert op de website en een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en geboortedatum en kunt u een foto plaatsen. U bent alleen verplicht om uw volledige naam in te vullen. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor niet-geregistreerde bezoekers van de website.

Als u gebruik maakt van de app, ben je ook verplicht ook je emailadres in te vullen, naast je volledige naam.

Indien u een klacht bij ons indient (bijvoorbeeld over informatie op de website), een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of beantwoorden.

2. Minderjarigen

U mag zich niet registreren op de website indien u jonger bent dan 14 jaar. Kinderen onder de 14 jaar die een account willen aanmaken, dienen dit te doen onder het toezicht van minstens één van hun ouders. Samenlevingsopbouw Gent vzw is niet aansprakelijk indien kinderen onder de 14 jaar gebruik maken van onze diensten zonder het vereiste ouderlijk toezicht.

3. Doeleinden voor de gegevensverwerking


Wij verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is om de overeenkomst die we met u sluiten uit te voeren. Zo worden uw persoonsgegevens gepubliceerd op de website als u gebruik maakt van het platform “ik wil helpen” en “hulp gevraagd". Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om de transacties die u doet via de website uit te kunnen voeren, bij te houden welke diensten u verricht of juist geleverd gekregen heeft en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties”).

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

4. Het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties


U kunt zich in de toekomst aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij sturen u dan regelmatig een nieuwsbrief waarin wij u informeren over interessante ontwikkelingen en nieuws. U kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Verder sturen wij u per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen of per e-mail contact met u opnemen over de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden


Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten (zoals bijvoorbeeld voor de afhandeling van uw transacties) en voor het aanbieden van de website. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Houdt u er rekening mee dat als u reageert op een hulpvraag of aanbod op de website en u gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker of, u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

6. Cookies


Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.

Verder wordt op de website, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website en zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren.

7. Inzage en correctie van uw persoonsgegevens


U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan dit privacy statement opgenomen.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens


Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij een speciaal intern beleid en worden strenge fysieke en systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

9. Verantwoordelijke en melding van de verwerking


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in dit privacy statement is is vermeld onderaan dit privacy statement.
Onze verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

10. Links naar andere websites


Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is alleen van toepassing op de website www.Torekes.be. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacy statement op die websites te raadplegen.

11. Wijziging van het privacy beleid


Torekes behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Op de website zal steeds de meeste recente versie van onze privacy statement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacy statement van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u proberen per e-mail te informeren. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 2 december 2013.

12. Contactgegevens


Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

info@torekes.be
samenlevingsopbouw Gent vzw
Blaisantvest 70,
9000 Gent

Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.